KSJS Slovenije

Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS) je samostojna interesna organizacija prostovoljno združenih sindikatov javnega sektorja Republike Slovenije. Ustanovljena je bila s sprejemom Akta o ustanovitvi, ki so ga 1. 2. 2006 v Ljubljani podpisali predsedniki Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije, Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije, Policijskega sindikata Slovenije in Neodvisnega sindikata delavcev ljubljanske univerze, v letu 2007 pa sta se ji pridružila še Sindikat delavcev v pravosodju Slovenije in Sindikat javnih uslužbencev Slovenije. Sindikati so KSJS ustanovili z namenom, da se bodo skupno zavzemali za boljši socialni in materialni položaj javnih uslužbencev, za spoštovanje človekovih pravic, varovanje delovnih, poklicnih in sindikalnih pravic članstva in skupno nastopanje v organizacijah in predstavniških organih na državni ravni.Delovanje KSJS temelji na načelih solidarnosti, medsebojnega sodelovanja, izhajajoč iz temeljnih dokumentov Evropske unije, Mednarodne organizacije dela, Evropske socialne listine in Ustave Republike Slovenije. KSJS je s svojimi sedmimi sindikati pomemben partner v socialnem dialogu v Republiki Sloveniji. Kot ena od sedmih reprezentativnih sindikalnih zvez in konfederacij na državni ravni sodeluje v Ekonomsko socialnem svetu RS, kjer predstavniki delojemalcev, delodajalcev in države obravnavajo najpomembnejša vprašanja in sprejemajo odločitve s področja dela in socialne varnosti, o katerih odloča Državni zbor.
Sindikati KSJS v okviru svoje pogajalske skupine usklajujejo stališča glede ukrepov na področju plač v javnem sektorju. KSJS je podpisnik Socialnega sporazuma o reševanju socialnih problemov in doseganju dolgoročnih rešitev gospodarskega in družbenega razvoja RS. Oblikuje in zagovarja skupna stališča glede pravic javnih uslužbencev iz obveznih in dodatnih socialnih zavarovanj, glede urejanja trga dela in zaposlovanja ter organizira skupne aktivnosti za varstvo sindikalnih pravic in svoboščin. S svojimi predstavniki sodeluje v organih upravljanja socialnega zavarovanja in zaposlovanja. Stališča in predloge glede reševanja najpomembnejših družbenih vprašanj KSJS posreduje vladnim svetom in odborom ter komisijam Državnega zbora in Državnega sveta. KSJS ima pomembno vlogo tudi pri usklajevanju stališč in aktivnosti z drugimi sindikalnimi konfederacijami in zvezami in v imenu sindikatov javnega sektorja posreduje sporočila mednarodnim sindikalnim organizacijam, Mednarodni organizaciji dela in predstavniškim organom Evropske unije. Kot medij, ki zna in zmore povzeti glas svojih sindikatov in njihovega članstva, je KSJS od svoje ustanovitve postal nepogrešljivi člen organiziranega socialnega dialoga v Republiki Sloveniji!

Vodja projekta pri KSJS: Bojan Hribar, generalni sekretar KSJS Slovenije

Koordinatorka projekta: mag. Maruška Željeznov Seničar, KSJS Slovenije

Poslovna sekretarka: Sanja Bukač, KSJS Slovenija

Projekti
Skupaj nad izzive trga dela (2017 - 2021)
Skupaj za zdravje (2015-2016)
Z znanjem do zdravja zaposlenih (2013-2014)
KSJS Priložnost za nov začetek (2013-2014)
Pin Project (2011-2013)
Matching Frames (2011-2012)
KSJS SI-PART (2009-2011)
Car Careers (2009)

OZS

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije je zastopnica obrti in malega gospodarstva. Kot ena od najpomembnejših krovnih institucij podpornega okolja za podjetništvo združuje več kot 22.000 slovenskih obrtnikov bodisi samostojnih podjetnikov ali družb. Deluje kot javno pravna institucija. Je socialni partner v tripartitnem organu – Ekonomsko socialnem svetu, ki obravnava pomembna področja ekonomskih in socialnih politik. Pred več kot 40 leti so organizacijo ustanovili obrtniki sami, od leta 1969 so se izmenjale tri različne formalno-pravne institucionalne organizacije, in sicer Zveza združenj samostojnih obrtnikov (1969-1979), Zveza obrtnih združenj Slovenije (1979-1991) in Obrtne zbornice Slovenije (1991-2007). Od leta 2007 deluje kot Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije.

V skladu z zakonodajo in internimi dokumenti so osnovne naloge zbornice:

- zastopanje interesov članov v partnerskem dialogu z državo, s katero skupaj sooblikuje zakonodajo na področju obrti (delovno-pravno, davčno, sekcijsko,…), sodelovanje s socialnimi partnerji, članica Ekonomsko-socialnega sveta;

- izvajanje javnih pooblastil,

- izobraževanje,

- promocija obrti in podjetništva,

- informiranje ter

- strokovno svetovanje članom in opravljanje drugih storitev za člane.

Trenutno je na v OZS redno zaposlenih 56 oseb. Najvišji organ je Skupščina OZS, ostali organi pa so Upravni odbor OZS, Nadzorni odbor OZS in predsednik OZS.

Vodja projekta pri OZS: Dušan Bavec, OZS